האתר עומד למכירה – ניתן לבצע את כל הפעולות למעט רכישה – ליצירת קשר info@giftlist.co.il

הרשמה ושמירת הרשימה
פרטים אישיים
כתובת מלאה למשלוח המתנות
 מצא
פרטי הרשימה שלי
הסבירו לי על אופציה זו
לאחר שתקים את רשימת המתנות שלך, תוכל לשתף אותה עם חברייך ומשפחתך. על מנת שרק מי שתבחר יוכל להכנס לרשימה פרטית זו. מקבלי הרשימה יקבלו קוד עימו הם יוכלו להכנס לרשימה לרכוש לך מתנה מהרשימה. אנא שמור את קוד הכניסה במידה ויבקשו ממך לכניסה לרשימתך.
אני מאשר לקבל מידע על הצעות שיווקיות, הטבות, מתנות ומבצעים, בנושאים נוספים מגיפטליסט ושותפיה העסקיים, בדוא”ל
מזל טוב! יצרת רשימת מתנות חדשה
עכשיו אפשר להתחיל למלא אותה במתנות הכי שוות. אפשר להתחיל להוסיף
מתנות מאתר Giftlist, אותן מיינו עבורך לפי התאמתן לסוג הארוע, לחילופין
ניתן להעתיק חלקית או במלואה, את אחת מרשימות המתנות המומלצות
שהכנו עבורך, לפי נושאים.

תנאי שימוש

 

1.      כללי / מבוא
1.1.   אתר גיפט ליסט הינו אתר מכירות שכתובתו ברשת האינטרנט הינה www. giftlist.co.il (להלן "האתר"). האתר פותח ומופעל ע"י חברת גיפט ליסט בע"מ (להלן: "גיפט ליסט") אשר פרטיה המלאים מפורטים באתר.

1.2.   האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות, ומפרסם מגוון רחב של נותני שירותים בתחומים שונים (להלן: "המוצר/ים") המסופקים על-ידי מגוון רחב של ספקים/נותני שירותים/יוצרים (להלן: "הספקים").

1.3.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה במשתמע ולהיפך.

1.4.   כל הרוכש שירותים ו/או יש לו כוונה לרכישת מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו

1.5.   "מבצע פעולה": השימוש באתר גיפט ליסט ותקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר (להלן: "מבצע פעולה").

לצורך עניין זה, "מבצע פעולה" ייחשב מי שמבצע פעולה בפועל באתר לרבות גלישה ו/או רכישה של מוצר ו/או זכות לשירות וגם האדם אשר מבצע פעולה אחר רכש למענו מוצר ו/או שירות ו/או זכות לרכישתם לרבות על דרך של כרטיס מתנה.

1.6.   "פעולה" בתקנון זה הינה: רכישת מוצר ו/או שירות המוצע באתר ו/או רכישת זכות לביצוע רכישות באמצעות האתר ו/או גלישה באתר.

1.7.   על כל מבצע פעולה לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע פעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על-פיו. אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין גיפט ליסט.

1.8.   כל המחירים הנקובים באתר לרכישת מוצרים ו/או שירותים הינם כוללים מע"מ.

1.9.   המוצרים ו/או השירותים ו/או כרטיסי המתנה שאותם ניתן לרכוש באתר ו/או להזמין באמצעותו כמו גם מחיריהם ו/או הוצאות בגין השליחויות ו/או תנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של חברת גיפט ליסט בע"מ ו/או על פי דרישות הספקים השונים בעניין.

2.      תנאי שימוש באתר- רכישת מוצר/ים ו/או שירותים וקבלת מידע:
2.1.   באתר גיפט ליסט ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים ו/או רכישת שירותים ו/או קבלת מידע המצוי באתר. אין לעשות שימוש באתר גיפט ליסט לכל מטרה אחרת.

2.2.   רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר:

2.2.1.  כל אדם  או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין (או מי שהינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס האשראי) ו/או אדם אשר רשום לשירות המאפשר ביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט (לדוגמא : paypal או דומה לו)

2.2.2.   כל מי שיש לו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני

2.3.   פעולת הזמנת ו/או רכישת מוצר או שירותים באמצעות האתר תתקבל אם ורק אם התמלאו כל התנאים הבאים:

2.3.1.  ניתן אישור מחברת האשראי של המזמין/הרוכש לביצוע העסקה או מאתר המעניק שירותים המאפשרים ביצוע תשלום;

2.3.2.  המוצר/השירות קיים במלאי ו/או ניתן על ידי הספק במועד ביצוע ההזמנה;

2.3.3.  המען המפורט בהזמנה לצורך אספקת המוצר הינו במסגרת אזורי החלוקה של הספק (למעט במקרים של איסוף עצמי).

2.4.   האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת וללא כל התראה מוקדמת.

2.5.   במקרה שבוצעה רכישת מוצרים ו/או הזמנת שירותים ויוברר כי המוצר ו/או השירות שהוזמן אינו מסופק יותר על ידי הספק ו/או אינו מצוי במלאי, גיפט ליסט תיידע את מבצע הפעולה באמצעות הודעה מתאימה לדואר האלקטרוני שלו ו/או לטלפון.

2.6.   באמצעות האתר ניתן לבצע רכישת כרטיסי מתנה של ספק לרכישת מוצרים ו/או שירותים  ו/או לחילופין לרכוש כרטיסי מתנה לביצוע רכישות עתידיות באתר.

2.6.1.  התנאים למימוש כרטיסי המתנה אצל הספקים השונים יהיו בהתאם לשיקול דעת הספקים עצמם וכפי שיפורט באתר.

2.6.2.  רכישת כרטיס מתנה למימוש רכישות באתר גיפט ליסט בערך הנקוב בכרטיס תהיה בהתאם לתנאים כפי שיקבעו על ידי גיפט ליסט. הכרטיס יהיה ניתן למימוש במהלך  שנים עשר (12) החודשים שלאחר רכישת הכרטיס וכל הארכה למימוש כאמור תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של גיפט ליסט ולא תהיינה למבצע הפעולה ו/או לצד השלישי שלו ניתן הכרטיס כל טענה כלפי גיפט ליסט בעניין זה. בחלוף המועד למימוש הכרטיס תפקע הזכות לביצוע רכישות באמצעות הכרטיס. זיכוי/החזר בגין כרטיסי מתנה לרכישות עתידיות באתר יהיו בכפוף להוראות תקנון זה ויינתנו למבצע הפעולה (רוכש הכרטיס), למעט אם הרוכש יורה לגיפט ליסט לאפשר מתן הזיכוי/החזר כאמור למקבל הכרטיס ואזי לא תהיינה לו כל טענות כלפי גיפט ליסט אם תפעל בהתאם לכך, והכל במועדים ובדרך הנקובה בחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 בכל האמור לביטול עסקאות רוכלות.

2.7.   השרתים הממוחשבים של אתר גיפט ליסט מנהלים רישום ממוחשב של הרכישות והפעולות המבוצעות באתר ומשכך הרישום בשרתי גיפט ליסט יהווה ראיה לפעולות אלה ומועד ביצוען לצורכי אספקת המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באמצעות האתר.

2.8.   גיפט ליסט מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של מבצע הפעולה ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי גיפט ליסט, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל גיפט ליסט, ו/או מי מטעמה.

 

3.     ביצוע הרכישה ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות ו/או כרטיס מתנה באתר:
3.1.   בטרם ביצוע רכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר. הרישום לאתר אינו חובה אולם מבצע הפעולה יתבקש בכל מקרה למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז/ח.פ כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון וכן למלא פרטי אמצעי התשלום (אם הינו מבצע רכישה בפועל). יבקש מבצע הפעולה להירשם לאתר, יתבקש אף לבחור לעצמו שם משתמש וסיסמא.

3.2.   פרטי הרוכשים ו/או מבצעי הפעולות ו/או פעולת הרכישה כפי שבוצעה יועברו לספקים השונים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו לגורמים שלישיים למעט הספקים השונים ו/או חברות האשראי ואך ורק על מנת להשלים את ביצוע עסקאות הרכישה שבוצעו על ידי מבצעי הרכישה.

3.3.   גיפט ליסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידי מבצע פעולה ו/או רוכש בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל..

3.4.   גיפט ליסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

3.5.   הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם "לאתר ו/או לגיפט ליסט ו/או לספקים השונים.

3.6.   במקרה של טעות בפרטים המוקלדים על ידי מבצע הפעולה בין אם במכוון ובין אם שלא בטעות תהיה רשאית גיפט ליסט שלא לאשר את הרכישה ותעדכן את הרוכש בעניין במידת האפשר ועל פי הפרטים שהוצגו על ידו באתר.

3.7.   ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון ישירות למשרדי גיפט ליסט

3.8.   לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור,תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: "הודעת אישור").

3.9.   במידה ובחר מבצע הפעולה לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, תישלח הודעה לאחר שתבוצע ההזמנה באתר ו/או במערכת גיפט ליסט לא תשא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

3.10.  הודעת אישור אינה מחייבת את גיפט ליסט ו/או את הספק לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.

3.11.  במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך מיידית באתר.

3.12.  במקרה שבו מבצע הפעולה החליט שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ולבצע את הרכישה באמצעות יצירת קשר טלפוני ישיר עם גיפט ליסט לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה .במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני ישיר לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של גיפט ליסט בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה גיפט ליסט זכאית לבטל את ההזמנה.

3.13.  בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או הספק בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על-ידי מבצע הפעולה.

4.      הזמנה משובשת:
4.1.   כדי שגיפט ליסט ו/או הספקים יוכלו לספק למבצע פעולה את המוצרים שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי גיפט ליסט באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב מבצע הפעולה.

4.2.   סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על-ידי גיפט ליסט. אם מבצע הפעולה יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, גיפט ליסט ממליצה כי מבצע הפעולה יפנה ישירות אל גיפט ליסט באמצעות הטלפון.

4.3.   אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, תהיה גיפט ליסט רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

4.4.   אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי גיפט ליסט ו/או הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה ו/או לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין הוצאות דמי משלוח וטיפול.

5.     אספקת המוצרים:
5.1.   אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

5.2.   האחריות לאספקת המוצרים המוצעים באתר מוטלת על הספקים השונים בהתאם למוצר ו/או השירות הנרכש. גביית הכספים עבור המוצרים ו/או השירותים והעברת התמורה לספקים השונים מוטלת על גיפט ליסט.

5.3.   התמורה בגין המוצרים ו/או השירותים יגבו באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו על ידי מבצע הפעולה באתר,

5.4.   במקרים בהם המוצרים יסופקו ישירות על-ידי הספק, האחריות לאספקת המוצרים תוטל על הספק, אולם האחריות על גביית הכספים עבור מוצרים אלו בכל מקרה תוטל על גיפט ליסט.

5.5.   מובהר בזאת כי הספקים יהיו האחראים הבלעדיים כלפי כל רוכש שרכש באמצעות האתר את המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו. כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין מוצר תופנה לספק והספק יהיה האחראי הבלעדי לגביה. אין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירת המוצרים.

5.6.   אספקת מוצרים/שירותים תתבצע על פי בחירת הלקוח בהתאם לאפשרויות שהוצעו על ידי הספק והמופיעות באתר בהתאם למוצר/שירות הנרכש.

5.7.   גיפט ליסט לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות למועד אספקתם ו/או כלשהו למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם שכן אלה תלויים אך ורק בספקים השונים

6.     מחירים ותשלומים:
6.1.   חיוב התשלום עבור מוצר ו/או שירות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר/שירות  ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות .

6.2.   גיפט ליסט תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת ובכפוף לעדכון המחירים באתר.

6.3.   המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.

6.4.   אם על פי מדיניות גיפט ליסט ו/או הספק יתאפשר ביצוע תשלום התמורה בתשלומים (לרבות בתשלומים ללא ריבית ו/או קרדיט ו/או כל דרך אחרת והכל כפי שיפורסם באתר), יתבצע החיוב בהתאם על פי בקשת מבצע הפעולה ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.5.   כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

7.     מדיניות משלוחים:
7.1.   אזורי המשלוחים ועלותם תשתנה ממוצר למוצר ו/או שרות שכן אלה נקבעים על ידי הספקים השונים.

7.2.   באתר יפורסמו עלויות המשלוחים בהתאם לספק ומוצריו כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הספקים ומשכך תוכל גיפט ליסט לעדכן אזורי משלוח ו/או עלותם בהתאם.

7.3.   במידה וגיפט ליסט תנהל בעצמה את משלוחי המוצרים עבור ספק מסויים – יקבעו עלויות המשלוחים בהתאם לשיקול דעתה של גיפט ליסט.

7.4.   תיאום האספקה והמשלוח באופן השונה מאלה המפורטים באתר תהיה על אחריות מבצע הפעולה אל מול הספק ו/או חברת השליחויות שבה הוא עושה שימוש לאספקת המוצרים ולגיפט ליסט לא תהיה כל אחריות כלפי מבצע הפעולה בעניין.

7.5.   גיפט ליסט ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים ו/או השירותים לרבות בגין איחור או עיכוב הנובע מתקלה במערכות התקשורת ו/או המחשבים, כוח עליון, מלחמה ו/או פעולת איבה, שביתות השבתות וכיוצב'.

7.6.   עלות משלוח המוצר ללקוח תיקבע לפי היעד אליו יתבצע המשלוח בפועל.

פרטיות
8.1.   כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של גיפט ליסט (למעט פרטי כרטיסי האשראי  אשר אינם נשמרים במאגר המידע של גיפט ליסט בכל מקרה). גיפט ליסט לא תעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך(במערכת מאובטחת- SSL ), וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר.

8.2.   למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לחברה פרטים אישיים, גיפט ליסט לא תוכל לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.

8.3.   מבצע הפעולה ייחשב כלקוח גיפט ליסט אשר תהא רשאית לשלוח אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של גיפט ליסט, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב והכל בכפוף לאישור מבצע הפעולה במקום הנדרש באתר גיפט ליסט ולהוראות כל דין לעניין הפצת "דואר זבל".

8.4.   אם מבצע פעולה אינו מעוניין שגיפט ליסט תפנה אליו כאמור לעיל, וזאת גם אם אישר זאת במועד מוקדם יותר, הרי שהוא יכול לעשות זאת בכל עת ויהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך באתר ו/או באופן האפשרי לכך בכל דואר אלקטרוני כפי שישלח אליו ו/או יוכל להודיע לגיפט ליסט כי הינו מבקש ששמו יוסר מרשימת התפוצה של האתר.

8.5.   מבלי לגרוע מהאמור מבצע הפעולה מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שגיפט ליסט רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידן לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל מבצע הפעולה באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים וגיפט ליסט לא תימסור כל פרטי מידע שניתן על פיהם לזהות את מבצע הפעולה.

8.6.   גיפט ליסט מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי גיפט ליסט ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, מבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד גיפט ליסט ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

9.     ביטול רכישה/ החלפת מוצרים/מוצרים פגומים:
9.1.   ביטול רכישה:

9.1.1. כל רכישה שבוצעה באתר יכול מבצע הפעולה לבטלה כל עוד לא סופק המוצר. לעניין זה אין כל הבדל אם מדובר ברוכש המוצר או מי שהמוצר מיועד לו. האמור לא יחול במקרים בהם המוצר שהוזמן על ידי הלקוח הינו מוצר ב"הזמנה מיוחדת" ואשר ההזמנה הוכנה ו/או בוצעה  על ידי הספק- בכל מקרה מדיניות ההחזרה של מוצר/שירות/כרטיס מתנה/שובר תהיה כפופה למדיניות ההחזרה של הספק.

9.1.2. כל רכישה שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי למעט מקרים של "הזמנה מיוחדת" כאמור. בהתייחס לרכישת שירותים, המועד ממנו יתחיל להימנות פרק הזמן של 14 יום לביטול העסקה יהיה 3 ימי עסקים מהמועד בו נשלח המוצר למבצע הפעולה ( למעט במקרה בו הגיע המוצר למבצע הפעולה או למי שהמוצר מיועד לו קודם לכן ולפי המוקדם).

9.1.3. לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם גיפט ליסט. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר לספק, או לחילופין, לבקש מגיפט ליסט ו/או הספק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונו של מבצע הפעולה.

9.1.4. לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר. דמי שליחות ששולמו על ידי מבצע הפעולה לשם קבלת המוצר לידיו לא יושבו למבצע הפעולה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל גיפט ליסט תהיה רשאית לקזז מעלות המוצר כפי ששולמה את עלות השליחות שנעשתה לבקשת המבטל (אם יבחר המבטל להשיב את המוצר לספק בשליחות כאמור לעיל), וכן לקזז דמי טיפול שיעמדו על סך של 5% משווי המוצר או 100 ₪ על פי הנמוך שביניהם או כל סכום אחר כפי שייקבע בחוק הגנת הצרכן לעניין זה.

 

9.2.    החלפת מוצר:

9.2.1. למבצע הפעולה ישנה אפשרות להחליף מוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי.

9.2.2. להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם גיפט ליסט. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה להחלפת המוצר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני גיפט ליסט ו/או הספק, או לחילופין, לבקש מגיפט ליסט ו/או הספק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונו של מבצע הפעולה.

9.2.3. אם עלות המוצר הראשון שנרכש שונה מעלות המוצר המוחלף, אז לאחר ביצוע החלפת המוצר יזוכה ו/או יחויב מבצע הפעולה בהפרש שבין המחיר ששילם עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי).

9.2.4. במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת המוצר כאמור, אם כבר סופק המוצר למבצע הפעולה, על מבצע הפעולה חלה חובת החזרת המוצר למחסני גיפט ליסט ו/או הספק כאשר חובת מימון עלות משלוח המוצר חזרה אל מחסני גיפט ליסט ו/או הספק תחול על מבצע הפעולה.

9.2.5. גם במידה והמוצר נשלח למבצע הפעולה אך טרם הגיע אליו, יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת הספק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

9.2.6. האמור לעיל לא יחול במקרה והמוצר הינו מוצר ב"הזמנה מיוחדת" שהוכן ו/או בוצע כבר על ידי הספק.

9.3.   מוצרים פגומים:

9.3.1. במידה והמוצרים שנשלחו למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך לספק מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר.

9.3.2. מבצע הפעולה יתאם מול הספק את משלוח המוצר והחלפתו.

9.3.3. היה ומוצר פגום, האחריות להחלפתו תהיה על הספק.

9.3.4. אם המוצר פגום, והספק קבע כי מדובר במוצר פגום, יוכל מבצע הפעולה להחליט אם הינו מבקש לקבל מוצר זהה תקין או לחילופין להודיע על ביטול העסקה על כל המשתמע מכך אולם הקביעה אם המוצר פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק ובאחריותו בלבד וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהספק קבע שהמוצר פגום וזאת מול הספק ובאחריותו.

9.3.5. בכל מקרה לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.

9.3.6. במקרה של מוצר פגום מבצע הפעולה רשאי לשלוח לספק את המוצר ולצרף את חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

9.3.7. מובהר כי על פי הוראת סעיף 14(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, לקוח אינו רשאי להודיע על ביטול עסקה עם המוצר הותאם ו/או שודרג בהתאם לדרישותיו- הוראת הסעיף קובעת: "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

9.3.8. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל מבצע הפעולה ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה טלפונית למוקד השירות של גיפט ליסט. עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר

10.  אחריות:
10.1.  גיפט ליסט מוכרת את המוצרים ו/או זכות לשירותים בשם הספקים ופועלת כמתווכת בין הספקים לבין מבצעי הפעולות (בים אם מבצע הפעולה הוא הרוכש בפועל או מי שהמוצר ו/א השירות מיועד לו).

10.2.  עם זאת גיפט ליסט ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.

10.3.  התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

10.4.  המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד גיפט ליסט לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

10.5.  האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, במידה ותצורף.

10.6.  הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו, כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור מכל גורם ממשלתי רלוונטי לצורך העניין. לגבי כל שאלה והבהרה יש לפנות לספק.

10.7.  האחריות למוצרים תהיה בהתאם למדיניות הספק ו/או היצרן בהתייחס לכל מוצר ומוצר ובהתאם לתעודת אחריות שתסופק על ידי הספק או היצרן בהתייחס לכך ועל אחריות הספק בלבד.

10.8.  פרטים נוספים בהתייחס למוצרים שבאתר ניתן למצוא באתרי הבית של היצרנים ו/או הספקים השונים.

10.9.  בשום נסיבות לא תחול על גיפט ליסט ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לגיפט ליסט ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

10.10. אם מבצע הפעולה אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב לחברה וגיפט ליסט תבחן את פנייתו בקפידה.

10.11. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה למבצע פעולה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גיפט ליסט ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של מבצע הפעולה. גיפט ליסט ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל אלמנט אחר אשר עלול לפגוע, בכל דרך שהיא, במחשב האישי של מבצע הפעולה ו/או בכל ציוד אחר שלו כאשר הוא נכנס ו/או מבצע פעולה באתר.

10.12. גיפט ליסט אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פעולה בלתי חוקית שנעשית על ידי מבצע הפעולה ו/או צד ג' כלשהו שאינו בשליטתה באתר.

10.13. גיפט ליסט תהיה רשאית להפסיק ו/או למנוע התקשרות ו/או גישה ממבצע פעולה באתר ו/או בחלק מהאתר, בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. היה ומבצע הפעולה יבקש בכל זאת לבצע פעולה לאחר שהתקשרותו נמנעה כאמור עליו לפנות ישירות לגיפט ליסט לשם בירור העניין.

10.14. גיפט ליסט ו/או הספקים לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על-ידי מבצע הפעולה או מי שהמוצר מיועד לו.

10.15. האתר מכיל לינקים (קישורים), על פי שיקול דעתה הבלעדי של גיפט ליסט או מי מטעמה לאתרים אחרים לרבות של ספקים ו/או יצרנים ו/או כל גורם אחר.

10.16. הצגת הלינקים האמורים באתר הינה לנוחיות המשתמשים באתר ועל אחריותם בלבד, ואין לגיפט ליסט ו/או למי מטעמה כל אחריות למידע  שבאתרים אחרים ו/או לחוקיותם ו/או תוקפם ו/או לכל דבר הנובע כתוצאה משימוש בלינקים האמורים.

10.17. חל איסור על יצירת ו/או הוספת לינקים כלשהם ו/או ביצוע פעולות באתר שאינן בהתאם להוראות תקנון זה וכל המבקש ביצוע פעולה שכזו ו/או ליצור לינק עליו לקבל אישור מראש ובכתב מגיפט ליסט

זכויות וזכויות יוצרים:
11.1. אתר גיפט ליסט מכיל חומרים ו/או תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות אחרת לרבות תוכן ו/או תמונות ותצלומים ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו ו/או גרפיקה השייכים לגיפט ליסט או לצדדים שלישיים לרבות ספקים שונים אשר מוצריהם ו/או שירותים הניתנים על ידם מפורסמים באתר.

11.2. מבצעי פעולה באתר אינם רשאים לעשות שימוש בתכנים ו/או החומרים המופיעים באתר לרבות לצורך שימוש עצמי ו/או כל שימוש מסחרי ואינם רשאים לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר חומרים או תכנים כאמור שבאתר לכל גורם אחר בגל מדיה שהיא לרבות על מנת לעשות שימוש בהם לצורך יצירת יצירה אחרת והשימוש באתר הינו אך ורק זה המפורט בתקנון זה.

11.3. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של גיפט ליסט בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

11.4. מבצע הפעולה מתחייב שלא להעלות לאתר גיפט ליסט כל מידע מל מין וסוג שהוא בין אם הינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לרבות חומר שיש בו כדי להוות לשון הרע.

12.  פיצוי ושיפוי:
מבצע פעולה העושה שימוש בלתי ראוי באתר לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ו/או הפרת סימני מסחר לרבות בדרך של העלאת מידע ו/או תכנים ו/או כל חומר ותכנים העולים לכדי לשון הרע, מתחייב לפצות ו/או לשפות את גיפט ליסט ו/או מי מטעמה בגין כל הוצא ו/או קנס ו/או נזק ו/או תביעה מל מין וסום שהם לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו לגיפט ליסט בשל התנהלותו.

13.  דין ושיפוט
הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

14.  פרטי גיפט ליסט:
14.1. חברת "גיפט ליסט בע"מ" ח.פ 514581075.

14.2. משרדי גיפט ליסט ממוקמים בהרצליה והכתובת למשלוח דואר הינה: ת.ד. 3147,הרצליה, 46130. את מרכז שרות הלקוחות של גיפט ליסט ניתן להשיג בימים א-ה בשעות 10:00-17:00 בטלפון 054-777-7639

14.3. בנוסף, ניתן לכתוב מכתב לכתובת של משרדי גיפט ליסט שלעיל ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ל info@giftlist.co.il.

תנאים נוספים:
15.1. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של גיפט ליסט בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

15.2. גיפט ליסט תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אתם על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות את תקנון האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.